नानपारा

जासं,बहराइच:सामुदायिकस्वास्थ्यकेंद्रनानपारामेंकार्यरतफार्मासिस्ट,स्टाफनर्ससमेतआठलोगसंक्रमितपाएगएहैं।सोमवारकोइनकर्मचारियो