सुकुन

गोड्डा:नगरथानाक्षेत्रकेगंगटामुहल्लामेंशनिवारकीदोपहरस्थानीयसुकुनरमाणीनेघरमेंबैठीमहिलामांऔरबेटीपरधारदारहथियारसेप्रहारकरदिय