तालचेर

अनुगुल,जागरणसंवाददाता।बिजलीउत्पादनकेक्षेत्रमेंओड़िशाकाकभीसिरमौर्यकहेजानेवालातालचेरथर्मलपावरस्टेशन(TalcherThermalPowerSta